Σελίδες

9 Ιαν 2012

Πίνακας τοποθετήσεων Σχολ. Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΙΚΑ: Επέκταση της χορήγησης επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα & επιδόματος αδείας σε όλους τους τυφλούς συνταξιούχους

Με επείγουσα εγκύκλιο του ΙΚΑ στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 υπενθυμίζονται οι διατάξεις για την επέκταση της χορήγησης επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε όλους τους τυφλούς συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας. Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της εγκυκλίου:
Αθήνα, 6-9-2011
Αριθ. Πρωτ. Σ65/32
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 66


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου, Τηλ:2105215192, e-mail: diefpar@ika.gr
ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής, Δ/νση Εκμετάλλευσης, Τμήμα Παραγωγής & Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) – Παπαδιαμαντοπούλου 87, ΤΚ 115 27 Αθήνα
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Δ/νση: Α΄Συντ/σης & Ροής, Εφαρμογων, Τμήμα: Β΄ – Λαγουμιτζή 40, T.K. 117 45 N. Κόσμος
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ομάδα Υποέργου Παροχών, Τμήμα Συντάξεων – Πατησίων 12, ΤΚ 10677 Αθήνα
4. Από ένα αντίτυπο σε κάθε Υπάλληλο των τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων

ΘΕΜΑ: «Επέκταση της χορήγησης επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε όλους τους τυφλούς συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας – Κοινοποίηση της παρ. 2 β΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.»

Σχετ: οι με αρ. 53/2010 και 3/2011 Εγκύκλιοι

Όπως είναι γνωστό με την πρώτη εκ των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3845/6-5-2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) και ειδικότερα οι παρ. 9-15, με τις οποίες ρυθμίστηκε η καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους, καθώς και η αρ. Φ80000/14254/1097/6-7-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν τα αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή τους.

Με τη δεύτερη εκ των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3896/8-12-2010 (ΦΕΚ 207 Α΄) με τις οποίες λήφθηκε ειδική μέριμνα ως προς τα χορηγούμενα ποσά δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ειδικά και μόνο για:

α. συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη και εξωιδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/81
β. όσους λαμβάνουν μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/81
γ. τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/1977 των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

Με την παρ. 2 β΄του κοινοποιούμενου άρθρου, τροποποιούνται οι διατάξεις του α΄εδαφίου του άρθρου 32, του Ν. 3896/2010, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους.
Έτσι, από ημερομηνίας έναρξης ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων στο πεδίο εφαρμογής της ευεργετικής ρύθμισης περί χορήγησης ενός ολόκληρου μηνιαίου επιδόματος απολύτου αναπηρίας ως δώρο επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και μισού επιδόματος απολύτου αναπηρίας, ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, υπάγεται πλέον, το σύνολο των συνταξιούχων φορέων αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι είναι τυφλοί και λαμβάνουν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Συν/να: 2 φύλλα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραμματεία Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Ασφ/κών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Δ/ντριας Παροχών
4. Δ/νση Παροχών
(Τμήμα Κύριας Σύνταξης – 5 αντίτυπα)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ